Algemene voorwaarden Buro RaDer – SARL Le Rêve Provençal

 

1 Definities

1.1 Buro RaDer: Webdesign. Buro RaDer is als onderdeel van SARL Le Rêve Provençal ingeschreven bij de Greffe du Tribunal de Commerce de Romans onder nummer: R.C.S. Romans 502 086 580 – No de Gestion 2022B01628.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Buro RaDer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Buro RaDer.
1.4 Schriftelijk: communicatie via post of rechtsgeldige e-mail inclusief digitale documenten.

2 Toepasbaarheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Buro RaDer gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Buro RaDer verrichtte handelingen.

2.2 Door ondertekening van een offerte en/of projectplan of betaling van een onderhoudsabonnement van Buro RaDer verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Buro RaDer.

3 Aanbiedingen & offertes

3.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief TVA, tenzij als anders vermeld.
3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Buro RaDer zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Buro RaDer, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
3.3 De door Buro RaDer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Buro RaDer is alleen aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Buro RaDer wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven, en indien de (aan)betaling ontvangen is.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Buro RaDer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro RaDer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Indien Buro RaDer op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Buro RaDer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Buro RaDer. Buro RaDer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4 Prijzen & Betaling

4.1 Na ondertekening van de offerte en/of het projectplan voor een nieuwe website krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Buro RaDer en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Buro RaDer volgens afspraak te honoreren. Bij onderhoudsabonnementen geldt dit vanaf ontvangst van de betaling. Eenmalige, korte opdrachten worden gefactureerd op basis van nacalculatie tegen het geldende uurtarief.
4.2 Bij nieuwe websites dient de opdrachtgever 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Bij onderhoudsabonnementen dient de opdrachtgever 100% van het bruto totaalbedrag te voldoen. Buro RaDer stuurt met dit doel een factuur.
4.3 Bij Samen website bouwen is de mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen. 1e termijn bij aanvang van het project, 2e termijn na goedkeuring homepage en 3e termijn na oplevering van de website. De opdrachtgever dient die laatste betaling binnen dertig dagen na het verzenden van de uiteindelijke factuur te voldoen.
4.4 Na oplevering van de website zal Buro RaDer een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de al voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
4.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Buro RaDer een aanmaning tot betaling verstuurd. De aanmaningskosten van € 15,00 worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
4.6 Na oplevering van de opdracht wordt de website als klaar beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

5 Aanvang van de werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden voor een nieuwe website op basis van de overeenkomst vangen aan wanneer:
• de ondertekende offerte en/of projectplan is ontvangen door Buro RaDer;
• de aanbetaling van 30% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen;
De werkzaamheden in het kader van Samen website bouwen vangen aan bij ontvangst van de 1e termijn.
De werkzaamheden in het kader van een onderhoudsabonnement vangen aan bij ontvangst van de betaling.
5.2 Van de voorwaarden in artikel 5 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever al bekend is bij opdrachtnemer.

6 Uitvoering van de overeenkomst – nieuwe website en Samen website bouwen

6.1 Buro RaDer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
6.2 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan om uitvoering door een bepaalde persoon zal Buro RaDer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
6.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buro RaDer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.4 De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens en materialen waarvan Buro RaDer aangeeft dat deze nodig zijn tijdig worden verstrekt. Wanneer de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en materialen niet tijdig aan Buro RaDer zijn verstrekt, heeft Buro RaDer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5 Buro RaDer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Buro RaDer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte verkeerde en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Buro RaDer kenbaar had moeten zijn.
6.6 Buro RaDer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Buro RaDer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
6.7 Buro RaDer heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, wanneer opdrachtgever de overeenkomst en verplichting tegenover Buro RaDer niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Buro RaDer zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van Buro RaDer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

7 Levering en levertijd van een website

7.1 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo snel mogelijk worden gemeld. Bij overmacht aan de zijde van Buro RaDer, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Buitensporige overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
7.2 Oplevering van een website geschiedt zo snel mogelijk na het af komen van de ontwikkeling van de website.
7.3 De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd, wanneer: de opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of wanneer opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat Buro RaDer hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht klaar is daartegen bezwaar heeft gemaakt.
7.4 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd, wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt vanwege kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8 Uitvoering van de overeenkomst – onderhoudsabonnement

8.1 Op verzoek van Buro RaDer zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de website mogelijk te maken.
8.2 Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen updates aan software en plugins zo spoedig mogelijk na publicatie te worden uitgevoerd.
8.3 Het onderhouden van de website wordt uitgevoerd door Buro RaDer. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en thema’s en indien gewenst het up-to-date houden van de inhoud van de website.
8.4 Buro RaDer is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. Buro RaDer is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Buro RaDer dit een correcte werking van de website niet ten goede komt.
8.5 Mocht de opdrachtgever met Buro RaDer overeengekomen zijn dat opdrachtgever de website zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten of niet tijdig updatemn. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Buro RaDer trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.
8.6 Buro RaDer zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen uit te voeren. Indien naar het oordeel van Buro RaDer een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de website negatief kan beïnvloeden, zal Buro RaDer dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Buro RaDer deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Buro RaDer.
8.7 Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Buro RaDer heeft gemeld en Buro RaDer deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Buro RaDer kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
8.8 Indien Buro RaDer en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Buro RaDer ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Buro RaDer zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Buro RaDer kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.

9 Intellectueel eigendom

9.1 Al het door Buro RaDer vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro RaDer niet worden toegepast in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
9.2 Het eigendom van door Buro RaDer verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Buro RaDer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Buro RaDer hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Buro RaDer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
9.3 Buro RaDer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.4 Buro RaDer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bovendien behoudt Buro RaDer zich het recht voor een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website te plaatsen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Voor zover Buro RaDer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Buro RaDer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Buro RaDer of het verbreken ervan.
10.2 Buro RaDer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
10.3 Bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Buro RaDer alleen maar aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Buro RaDer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11 Eigendomsvoorbehoud websites

11.1 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden door Buro RaDer niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
11.2 De door Buro RaDer vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
11.3 Door Buro RaDer of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Buro RaDer.

12 Reclamatie

12.1 De opdrachtgever heeft gedurende 2 weken na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Buro RaDer. Wanneer de reclamatie gegrond is zal Buro RaDer haar uiterste best doen deze gebreken te verhelpen. Wanneer aan Buro RaDer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Het spreekt vanzelf dat door de opdrachtgever verstrekte verkeerde en niet complete informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
12.2 Reclamaties geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

13 Uitsluiting herroepingsrecht tutorials

De klant ontvangt na aankoop toegang tot de tutorial. De tutorial is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor de klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.

14 Overig

13.1 Buro RaDer zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt ook voor eventuele vertrouwelijke informatie die voor het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Buro RaDer.
13.2 Wanneer Buro RaDer bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze hosting provider stelt. Buro RaDer is verder niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de hosting provider in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Buro RaDer zal de opdrachtgever zo snel mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.